Nathan Griffin Photographs

san juan, puerto rico

Ancient Fortress at San Juan Puerto Rico
Picture of an Ancient Fortress on the Beach of San Juan, Puerto Rico