Nathan Griffin Photographs

san antonio, texas

Market Square
Yellow Doorway - Market Square in San Antonio Texas - Nikon FE2 - 24mm - Fuji Velvia 100 - Polarizing Filter